Follow by Email

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

กลายเปนคนอื่น

เห็นใจกันบ้างไหม
น้ำตารินไหลเกินฝืน
หนาวน้ำตาเพียงลำพังทุกค่ำคืน
เมื่อวันนี้กลายเปน "คนอื่น"ในสายตาเธอ