Follow by Email

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ก้าวข้ามความเจ็บ

ความเงียบ..คือ..ความเสียใจของผู้หญิง
คุณจะรู้ว่าเธอเจ็บปวดมากแค่ไหน..
ก็วันที่เธอมองข้ามผ่านคุณไป...เหมือนอากาศ