Follow by Email

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ต้องรักตัวเอง

อ่อนล้า...เกินกว่าใครจะรับรู้
อยากลุกขึ้นสู้...แต่อยู่ๆน้ำตาก็ไหล
มองไปข้างๆ...แต่ก็ไม่เหลือใคร
เปราะบาง..ความรู้สึกช่างอ่อนไหว
แต่ความคิด...เตือนใจตัวเองไว้
ไม่ว่าเป็นเช่นไร..แม้ว่าไม่เหลือใคร
ยังไง..ต้อง.."รักตัวเอง"