Follow by Email

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปลายทาง

เรื่องของคนสองคน
เมื่อเดินมาถึงปลายทาง
ระยะห่าง..เริ่มมีให้เห็น
อ้างเหตุผล อ้างจำเป็น
เคยเห็นหัวใจกันบ้างไหม
จะไม่ร้องขอ ไม่อ้อนวอนให้ห่วงใย
เมื่อคนมันหมดใจ...ข้ออ้างข้อไหน
ความหมายก็คือ การจากลา