Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

กระจอก

ไม่สูงดั่งหงส์
ไม่มีกรงทองอาศัย
เป็น"กระจอก"ที่ไร้คนสนใจ
แต่ก็หากินอยู่ได้ด้วยตัวเอง