Follow by Email

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แค่นี้ก็พอ

ไม่ได้อยาก..ได้"ความรัก"ที่มากๆ
ไม่ได้อยาก..ได้"ความรัก"หมดหัวใจ
แค่อยากได้..ความอาทร ความห่วงใย
"รักน้อยๆ"ไม่เป็นไร..แค่"เข้าใจ"กันก็พอ