Follow by Email

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยน

เวลา..ไม่สามารถเปลี่ยนคนได้..แต่
ความเจ็บปวด ที่สุดจะทน ทำให้คน..เปลี่ยนแปลง