Follow by Email

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตลอดกาล

ไม่ต้องการเป็นคนที่"สำคัญ"
แค่ต้องการ "การใส่ใจ"
ไม่ต้องการ "ความห่วงใย"
แค่ต้องการ "ความจริงใจ" เท่านั้นเอง
ไม่ต้องการ "การครอบครอง"
แค่ต้องการ "เป็นเจ้าของในหัวใจ"
ไม่ต้องการ "อยู่ด้วยกันตลอดไป"
แค่ต้องการ "ความรู้สึกดีๆไว้" อยู่ในใจของกัน...
...ต ล อ ด ก า ล...