Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ชีวิตเรา ใช้ให้เป็น

อดีตเรา...ต้องเก็บเอามาคิด
อดีตคนอื่น..ถูกผิด เรื่องของเขา
เรื่องเก่าไม่รื้อฟื้น เรื่องคนอื่น ไม่สร้างเรื่องเพื่อ.."ดีเอา"
ดีชั่วอยู่ ที่ตัวเขา  ชีวิตเราใช้ให้เป็น