Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ร่วมทาง

เพิ่มคำอธิบายภาพ

ทางข้างหน้าอีกยาวไกล....

จะมีใครเคียงข้าง ร่วมทางกับเราบ้าง

จะจับมือก้าวผ่านทางคดเคี้ยวขึ้นลง และลาดชัน

ถึงปลายทาง.."ไม่ทิ้งกัน"..ต ล อ ด ไ ป...