Follow by Email

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

แค่หนึ่ง

หนึ่ง..ส า ย ต า ..ที่หวังดี..
มากเหลือ..ล้านวจี..ที่แอบแฝง
หนึ่งมือที่ฉุดรั้งยามอ่อนแรง
มากกว่าร้อยแขนที่ฟาดฟัน