Follow by Email

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

จริง

โลกความจริง ไม่มีความ.."พอดี"
จริงที่มีก็คือ.."ความพอใจ"
ความรู้สึกแบบนี้ หากเกิดขึ้นกับใคร
"ความพอใจ"..จะนำพาให้เกิด.."ความพอดี"