Follow by Email

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คนสำคัญ

คนทุกคนค้องมี...คนพิเศษ
ทำให้ชัดเจนว่าใคร!!!คือ...คนสำคัญ
อย่าทำอะไรให้ใคร...เหมือนกันทุกคน
เพราะ..อาจทำให้..คนบางคนเข้าใจผิด
คิดไปเองว่า..ตัวเอง..ไม่ใข่คนสำคัญ
เพราะ..."เค้าก็ทำแบบนี้เหมือนกันกับทุกคน"..