Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

เรือลำน้อย

ชีวิตเรา ก็เหมือนเรือลำน้อย
ในทะเลแห่งชีวิตที่กว้างใหญ่
ฟ้า คลื่น ลม ซัดมาก็หวั่นไหว
ในใจมีจุดหมายก็คือ..ฝั่ง