Follow by Email

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ใช้ใจเปลี่ยน

เมื่อรักเขา..ก็จงรักในสิ่งที่เขาเป็น
ใจเย็นให้เปนเรื่องเข้าใจความเป็นเขา
เอาความรักที่มีในตัวเรา...เปลี่ยนเขา
เขาจะเปลี่ยนตัวเขา..
ด้วยรู้สึกในหัวใจของเขาเอง
เพราะ..ความรักความเข้าใจที่เขาได้
ความหวังดีรับรู้ได้..เขาจะเห็น
เขาจะเปลี่ยนบางอย่างที่เขาเป็น
ด้วยหัวใจไม่ยากเย็น...
เพราะเขาเห็นเป็นเรื่องที่สำคัญ