Follow by Email

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

จิตสำนึก

คนทุกคน.."มีศักดิ์ศรี"..ในตัวตน
อย่าวัดคนที่.."รวยจน"..จะได้ไหม
รวยหรือจน มีรู้สึก มีหัวใจ
จะมีค่าแค่ไหนอยู่ที่ใจจะไฝ่ทำ
ดีหรือเลวอยู่ที่.."จิตสำนึก"
ความรู้สึก นึกคิดในจิตใจ
อาจมีบางเวลาเหตุการณ์บังคับไป
แต่ส่วนลึกในใจ เตือนไว้.."ให้ใฝ่ดี"