Follow by Email

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

ยังมีค่า

แค่ไม่อยากเปน ผู้แพ้..
แต่อ่อนแอเกินกว่าจะเหนี่ยวรั้ง
ไม่อยากเสีย แต่ยื้อไปไม่จีรัง
ก็ต้องยอมชอกช้ำ..น้ำตาริน
เจ็บอย่างนี้..ไม่นานคงจางได้
แต่ถ้าเก็บเอาไว้คงเจ็บกว่า
ยอมแพ้ในวันนี้..ยังมีค่า
ดีกว่ายื้อเวลา..ไร้ราคาในตัวเอง