Follow by Email

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

พูดตรงๆ

ความลับ.. อาจทำร้าย.."บางคน"
บอกช้า.. อาจทำให้ "บางคน" ผิดพลาดได้
บิดเบื้อน..อาจทำให้ "บางคน" คิดไปไกล
สุดท้าย.."บางคน" อาจคายเพราะ "คิดไปเอง"
..พูดความจริง คุยกันตรงๆ เถอะนะ
..ความจริงใจ..ชนะทุกสิ่ง เปนความจริงนะ