Follow by Email

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันนี้มีกัน

ขอร้องอย่า.."หวั่นไหว"..
จงรักด้วยใจอย่า.."ไหวหวั่น"..
ไม่ต้องสน.."วันนั้น"..
แค่วันนี้.."มีกัน"..ก็พอ